موجودی: موجود

مجموعه پرسش های چهارگزینه حقوق جزا عمومی و اختصاصی احمد غفوری

457,000 تومان

مجموعه پرسش های چهارگزینه حقوق جزا عمومی و اختصاصی منتشر شده است می توانید آن را از سایت جوانه کتاب خریداری کنید

دسته بندی: برچسب: , ,

توضیحات

مجموعه پرسش های چهارگزینه حقوق جزا عمومی و اختصاصی

کتاب مجموعه پرسش ها چهارگزینه‌ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی نوشته‌ی احمد غفوری، با حفظ ترتیب، سبک، و سیاق مواد قانون مجازات اسلامی و مباحث مرتبط، به فصل‌بندی تست‌های تالیفی و سنوات گذشته درس حقوق جزا اختصاصی و عمومی می‌پردازد. نویسنده با استفاده از سبک تست و مرور نکات آزمونی حقوق جزا عمومی و اختصاصی را به داوطلبان آزمون‌های حقوقی، وکالت، و قضاوت ارائه می‌کند.

سرفصل های مجموعه پرسش های چهارگزینه حقوق جزا عمومی و اختصاصی

قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان (مواد 3 تا 9 ق.م.ا)

پاسخنامه قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان (مواد 3 تا 4 ق.م.ا)

قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان (مواد 10 و 11 ق.م.ا)

پاسخنامه قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان (مواد 10 و 11 ق.م.ا)

قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری- مجازات‌های اصلی- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (مواد 12 تا 22 و 143 ق.م.ا- 747 و 748 ق.م.ا.ت- 694 ق.آ.د.ک)

پاسخنامه قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری- مجازات‌های اصلی- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (مواد 12 تا 22 و 143 ق.م.ا- 747 و 748 ق.م.ا.ت- 694 ق.آ.د.ک)

مجازت‌های تکیمیلی وتبعی (مواد 23 تا 26 ق.م.ا)

پاسخنامه مجازات‌های تکمیلی و تبعی (مواد 23 تا 26 ق.م.ا)

نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها- تخفیف و معافیت از مجازات (مواد 27 تا 39 ق.م.ا)

پاسخنامه نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها- تخفیف و معافیت از مجازات (مواد 27 تا 39 ق.م.ا)

تعویق صدور حکم- تعلیق اجرای مجازات- نظام نیمه آزادی- آزادی مشروط (مواد 40 تا 63 ق.م.ا- 552 ق.آ.دک)

پاسخنامه تعویق صدور حکم- تعلیق اجرای مجازات- نظام نیمه آزادی- آزادی مشروط (مواد 40 تا 63 ق.م.ا- 552 ق.آ.دک)

دوره مواد 1 تا 63 ق.م.ا

پاسخنامه دوره مواد 1 تا 63 ق.م.ا

جایگزین‌های حبس (مواد 64 تا 87 ق.م.ا)

پاسخنامه جایگزین‌های حبس (مواد 64 تا 87 ق.م.ا)

مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (مواد 88 تا 95- 146 تا 148 ق.ک.ا)

پاسخنامه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (مواد 88 تا 95- 146 تا 148 ق.ک.ا)

عفو- گذشت شاکی (مواد 96 تا 104 ق.م.ا)

پاسخنامه عفو- گذشت شاکی (مواد 96 تا 104 ق.م.ا)

مرور زمان (مواد 105 تا 113 ق.م.ا)

پاسخنامه مرور زمان(مواد 105 تا 113 ق.م.ا)

توبه و قاعده درأ (مواد 114 تا 121 ق.م.ا)

پاسخنامه توبه و قاعده درأ (مواد 114 تا 121 ق.م.ا)

دوره مواد 64 تا 121 ق.م.ا

پاسخنامه دوره مواد 64 تا 121 ق.م.ا

شروع به جرم و جرم محال و جرم عقیم (مواد 122 تا 124 ق.م.ا)

پاسخنامه شروع به جرم و جرم محال و جرم عقیم (مواد 122 تا 124 ق.م.ا)

شرکت در جرم- معاونت در جرم- سبب اقوی از مباشر- سر دستگی گروه مجرمانه سازمان یافته (مواد 125 تا 130 ق.م.ا)

پاسخنامه شرکت در جرم- معاونت در جرم- سبب اقوی از مباشر- سر دستگی گروه مجرمانه سازمان یافته (مواد 125 تا 130 ق.م.ا)

تعدد و تکرار (مواد 131 تا 139 ق.م.ا)

پاسخنامه تعدد و تکرار (مواد 131 تا 139 ق.م.ا)

شرایط و موانع مسئولیت کیفری (مواد 140 تا 159 و تبصره 2 ماده 302 ق.م.ا- تبصره 2 ماده 13 و ماده 503 ق.آ.د ک)

پاسخنامه شرایط و موانع مسئولیت کیفری (مواد 140 تا 159 و تبصره 2 ماده 302 ق.م.ا- تبصره 2 ماده 13 و ماده 503 ق.آ.د ک)

دوره مواد 122 تا 159 ق.م.ا

پاسخنامه دوره مواد 122 تا 159 ق.م.ا

دوره جزای عمومی (مواد 1 تا 159 ق.م.ا)

پاسخنامه دوره جزای عمومی (مواد 1 تا 159 ق.م.ا)

ادله اثبات دعوا (مواد 160 تا 216 ق.م.ا)

پاسخنامه ادله اثبات دعوا (مواد 160 تا 216 ق.م.ا)

حدود (مواد 217 تا 244 – 264 تا 266- 279 تا 288 ق.م.ا)

پاسخنامه حدود (مواد 217 تا 244 – 264 تا 266- 279 تا 288 ق.م.ا)

اقسام و تعاریف جنایات- تداخل جنایات (مواد 289 تا 300 و 389 ق.م.ا)

پاسخنامه اقسام و تعاریف جنایات- تداخل جنایات (مواد 289 تا 300 و 389 ق.م.ا)

شرایط عمومی قصاص (مواد 301 تا 311 ق.م.ا – 622 تا 634 ق.م.ا)

پاسخنامه شرایط عمومی قصاص (مواد 301 تا 311 ق.م.ا – 622 تا 634 ق.م.ا)

قسامه و سوگند (مواد 312 تا 346 – 388 – 555 تا 458 – 477 ق.م.ا)

پاسخنامه سامه و سوگند (مواد 312 تا 346 – 388 – 555 تا 458 – 477 ق.م.ا)

دوره مواد 289 تا 346 ق.م.ا

پاسخنامه دوره مواد 289 تا 346 ق.م.ا

صاحب حق قصاص (مواد 347 تا 367 ق.م.ا)

پاسخنامه صاحب حق قصاص (مواد 357 تا 367 ق.م.ا)

شرکت در جنایت (مواد 368 تا 374 – 425 تا 427 ق.م.ا)

پاسخنامه شرکت در جنایت (مواد 368 تا 374- 425 تا 427 ق.م.ا)

اکراه در جنایت (مواد 375 تا 380 ق.م.ا)

پاسخنامه اکراه در جنایت (مواد 375 تا 380 ق.م.ا)

قصاص نفس و قصاص عضو (مواد 381 تا 392 – 422 – 555 تا 557- 560 تا 562 ق.م.ا)

پاسخنامه قصاص نفس و قصاص عضو (مواد 381 تا 392 – 422 – 555 تا 557- 560 تا 562 ق.م.ا)

شرایط قصاص عضو (مواد 393 تا 416 ق.م.ا)

پاسخنامه شرایط قصاص عضو (مواد 393 تا 416)

اجرای قصاص (مواد 417 تا 447 – 474 و 475 ق.م.ا)

پاسخنامه اجرای قصاص (مواد 417 تا 447 – 474 و 475 ق.م.ا)

تعریف دیه و موارد آن- راه‌های اثبات دیه- مسئول پرداخت دیه (مواد 448 تا 487 ق.م.ا)

پاسخنامه تعریف دیه و موارد آن- راه‌های اثبات دیه- مسئول پرداخت دیه (مواد 448 تا 487 ق.م.ا)

مهلت پرداخت دیه موجبات ضمان (مواد 488 تا 537 ق.م.ا)

پاسخنامه مهلت پرداخت دیه موجبات ضمان (مواد 488 تا 537 ق.م.ا)

تداخل تعدد دیات- مقادیر دیه (مواد 538 تا 575- 709 تا 728 ق.م.ا)

پاسخنامه تداخل تعدد دیات- مقادیر دیه (مواد 538 تا 575- 709 تا 728 ق.م.ا)

جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (مواد 498 تا 512 ق.م.ا.ت)

پاسخنامه جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (مواد 498 تا 512 ق.م.ا.ت)

قلب و تخدیش سکه- جعل و استفاده از سند مجعول (مواد 518 تا 542 ق.م.ا.ت)

پاسخنامه قلب و تخدیش سکه- جعل و استفاده از سند مجعول (مواد 518 تا 542 ق.م.ا.ت)

محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی- فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین- غضب عناوین و مشاغل (مواد 543 تا 557 ق.م.ا.ت)

پاسخنامه محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی- فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین- غضب عناوین و مشاغل (مواد 543 تا 557 ق.م.ا.ت)

تخریب اموال فرهنگی تاریخی (مواد 588 تا 569 ق.م.ا.ت)

پاسخنامه اموال فرهنگی تاریخی (مواد 588 تا 569 ق.م.ا.ت)

تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی- تبانی (مواد 570 تا 587 – 595 – 597- 600 تا 607- 610 و 611 ق.م.ا.ت)

پاسخنامه تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی- تبانی (مواد 570 تا 587 – 595 – 597- 600 تا 607- 610 و 611 ق.م.ا.ت)

جرائم علیه اشخاص و اطفال (مواد 612 تا 636 ق.م.ا.ت)

پاسخنامه جرائم علیه اشخاص و اطفال (مواد 612 تا 636 ق.م.ا.ت)

جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی- جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی (مواد 637 تا 650 ق.م.ا.ت- مواد 49 تا 56 قانون حمایت از خانواده)

پاسخنامه جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی- جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی (مواد 637 تا 650 ق.م.ا.ت- مواد 49 تا 56 قانون حمایت از خانواده)

تهدید- ورشکستگی- تخریب- هتک حرمت منازل و املاک غیر (مواد 688 تا 672- 675 تا 696 ق.م.ا.ت)

پاسخنامه تهدید- ورشکستگی- تخریب- هتک حرمت منازل و املاک غیر (مواد 688 تا 672- 675 تا 696 ق.م.ا.ت)

تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 701 تا 728 ق.م.ا.ت)

پاسخنامه تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 701 تا 728 ق.م.ا.ت)

جرایم رایانه‌ای (مواد 729 تا 785 ق.م.ا.ت)

پاسخنامه جرایم رایانه‌ای (مواد 729 تا 785 ق.م.ا.ت)

جرایم علیه تمامیت معنوی (مواد 245 تا 263 ق.م.ا- 514- 517- 608- 609- 697 تا 700 ق.م.ا.ت

پاسخنامه جرایم علیه تمامیت معنوی

جرایم علیه اموال

کلاهبرداری و صور خاص آن (انتقال مال غیر- معامله معارض- سوء استفاده از ضعف نفس شخصی- تدلیس در معاملات دولتی) (مواد 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک- 596 ئ 599 ق.م.ا.ت- 117 قانون ثبت اسناد و املاک- قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر)

پاسخنامه کلاهبرداری و صور خاص آن (انتقال مال غیر- معامله معارض- سوء استفاده از ضعف نفس شخصی- تدلیس در معاملات دولتی) (مواد 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک- 596 ئ 599 ق.م.ا.ت- 117 قانون ثبت اسناد و املاک- قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر)

خیانت در امانت صور خاص آن (اختلاس- تصرف غیرقانونی- سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء) مواد 596- 673- 674 ق.م.ا.ت- 5 ق.ت.م.م.ا.ا.ک)

پاسخنامه خیانت در امانت صور خاص آن (اختلاس- تصرف غیرقانونی- سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء) مواد 596- 673- 674 ق.م.ا.ت- 5 ق.ت.م.م.ا.ا.ک)

سرقت (مواد 267 تا 278 ق.م.ا- 651 تا 667 ق.م.ا.ت)

پاسخنامه سرقت (مواد 267 تا 278 ق.م.ا- 651 تا 667 ق.م.ا.ت)

صدور چک پرداخت نشدنی (قانون صدور چک)

پاسخنامه صدور چک پرداخت نشدنی (قانون صدور چک)

رشا و ارتشا (مواد 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک- 588 تا 594 ق.م.ا.ت)

پاسخنامه رشا و ارتشا (مواد 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک- 588 تا 594 ق.م.ا.ت)

سوالات تلفیقی جرایم علیه اموال

پاسخنامه سوالات تلفیقی جرایم علیه اموال

دوره کلی جزای عمومی و اختصاصی- قوانین متفرقه

پاسخنامه دوره کلی جزای عمومی و اختصاصی

مکاتب حقوق کیفری

پاسخنامه مکاتب حقوق کیفری

                                      فروشگاه جوانه کتاب توزیع کننده انواع کتاب های دانشگاهی ، روانشناسی ، مدیریت 

حسابداری و… با ما خرید مطمئن و با کیفیت را تجربه کنید .

09192005030-66418227-66418228

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه پرسش های چهارگزینه حقوق جزا عمومی و اختصاصی احمد غفوری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *