صورت بندی موردی در درمان هیجان مدار

تومان۴۰,۰۰۰

کتاب صورت بندی موردی در درمان هیجان مدار اثر راندا ان گلدمن به ترجمه محمد آرش رمضانی، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.