رهبری آموزشی

تومان۶,۰۰۰

کتاب رهبری آموزشی رابرت پالستینی به ترجمه علی علاقه بند ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.