شیوه نامه ی ویرایشی – انتشاراتی

تومان۷۵۰

کتاب شیوه نامه ی ویرایشی – انتشاراتی اثر زهره به جو ، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.