کتاب درمانگاه احساسات اثر لین کلارک

تومان۴۵,۰۰۰

کتاب درمانگاه احساسات اثر لین کلارک که توسط مهرداد فیروزبخت ترجمه شده است. یکی از منابع

رشته روانشناسی می باشد، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.