دانش آموزان استثنایی اثر هالاهان -کافمن

تومان۱۳۰,۰۰۰

کتاب دانش آموزان استثنایی اثر هالاهان -کافمن که توسط حمید علیزاده ترجمه شده است یکی از منابع

رشته روانشناسی می باشد، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.