انگیزش و هیجان جان مارشال ریو

تومان۱۳۲,۰۰۰

کتاب انگیزش و هیجان جان مارشال ریو که توسط یحیی سید محمدی ترجمه شده است یکی از منابع

رشته روانشناسی می باشد، در انتشارات ویرایش به چاپ رسیده است.