آسیب شناسی روانی دیویدسون جلد دوم

تومان۲۶,۰۰۰

این کتاب جلد دوم کتاب آسیب شناسی روانی دیویدسون می باشد که  توسط دکتر مهدی دهستانی به فارسی ترجمه شده است.

و حمیدرضا حسین شاهی برواتی ویراستاری کتاب را بر عهده گرفته است.